Уколико годинама радите на истоврсним пословима без прекида, а ангажовани сте уговором о раду на одређено време или уговором о привремeним и повременим пословима, судским путем можете издејствовати утврђење рада на неодређено време

У времену несигурности, високе стопе инфлације и незапослености као најбитнијим параметрима сваке економије, радници у сталном страху од губитка посла, често су приморани да пристају на неповољније услове рада који не морају увек бити у складу са законом. Један од таквих примера је дугогодишњи рад на одређено време, односно кроз сукцесивно закључивање уговора о привременим и повременим пословима.

Ради се о томе да уговор о раду може да се закључи на одређено време, само уколико за то постоје оправдани разлози као што је рок завршетка одређеног посла или наступања одређеног догађаја, за време трајања тих потреба. Закон о раду третира рад на одређено време као изузетак од правила да се радни однос закључује на неодређени временски период. Слична ситуација је и са уговором о привременим и повременим пословима, који се уподобљава са радом на одређено време, уколико за то испуњава услове.

Уколико противно закону, послодавац закључи уговор о раду на одређено време, радник судским путем може издејствовати утврђење рада на неодређено време што значи да би се његов рад „преобразио“ у радни однос на неодређено време. Постоје неколико услова који претходно морају бити испуњени, а један од њих се тиче тога да је радник радио на истим пословима, односно да послодавац има сталну потребу за таквим извршиоцем.

Најчешће, запослени као подређена страна у уговорном односу из сталног страха од губитка посла подноси тужбу само када више фактички нема шта да изгуби, те је из тог разлога оваква неправична и незаконита пословна „пракса“ врло честа код нас.

Ипак, запослени не треба да губе време, јер уколико дуже од две године раде на овај начин, имају добре шансе да судским путем издејствују утврђење рада на неодређено време уз сва права која проистичу из радног односа.

Аутор:

АДВОКАТ СОФИЈА Д. ЈОНКИЋ

НОВИ БЕОГРАД

sofijajonkic@gmail.com

+381 62 8996947

Сва права задржана. Преузимање текста само уз писмену дозволу аутора.