062 8996947
sofijajonkic@gmail.com

Vera Tomović

ekspert za radne odnose
Vera Tomović

Biografija

Vera Tomović je rođena u Beranama 1957. godine i diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom sa preko 45 godina iskustva u oblasti radnog prava.

Bila je zaposlena u Elektroprivredi Srbije, kratko vreme i u Elektrodistribuciji, na poslovima vezanim za sindikat i zastupanje članova Sindikata radnika EPS-a pred sudskim i drugim organima. Dugi niz godina radila je za Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Sindikat Novinara Srbije i druge manje sindikate, a vršila je konsultantske usluge i zastupanje članova ovih sindikata pred sudom. Povremeno je organizovala obrazovne seminare za članove sindikata. Učestovala je u mnogobrojnim pregovorima sa Vladom Republike Srbije u zaključivanju kolektivnih ugovora i izradi predloga kolektivnih ugovora, Zakona (Zakona o radu i Zakona o agencijskom zapošljavanju) i drugih opštih akata.

Uspešno (gotovo bez izgubljenih sporova) zastupala je preko hiljadu stranaka, uključujući i masovne sporove  u vezi smenskog rada. Uspešno je zastupala stranke i pred Ustavnim sudom Republike Srbije, uz veliki broj dobijenih Ustavnih žalbi i Ustavnih predstavki. Zastupala je, takođe i veliki broj podnosilaca predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Pored završenog pravnog fakulteta i položenog pravosudnog ispita ima završenu specijalizaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti Akcija berze i kapitala.

U okviru obrazovnog programa Međunarodne organizacije rada završila je obuku za primenu Konvencija Međunarodne organizacije rada u Torinu – Italija, kao i u okviru obrazovnog programa Evropskog sindikata zaposlenih u javnim službama u Obrazovnom centru nemačkih sindikata u Oberjorzbahu- Nemačka, gde je stekla zvanje instruktora za obrazovne programe u sindikatima kao sastavnog dela civilnog sektora.

Kao najveći izazov sa kojim se Republika Srbija danas sreće, vidi u problemu neujednačene sudske praske pred domaćim sudovima, a naročito česta promena pravnih stavova Vrhovnog suda na štetu zaposlenih, a u korist državnih preduzeća, što za posledicu ima veliku pravnu nesigurnost građana Republike Srbije i njihovo nepoverenje u domaće sudstvo.